Informacja o zwrotach w przypadku umowy zawartej na odległość oraz o reklamacjach i wymianie towarów

(wyciąg z Regulamiu Sklepu)

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (zwrot towaru)

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, określone w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub naszego wzoru. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na piśmie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej: biuro@papugi.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie niezmienionym. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

7. Do zwracanego Towaru Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu, a w przypadku nie otrzymania go wraz z Towarem, Klient dołącza dowód zapłaty w postaci wydruku potwierdzenia przelewu.

 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar wraz z nieuszkodzonym opakowaniem lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14–dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Konsument ma obowiązek zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa.

 

11. W przypadku odesłania rzeczy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, zgodnie z zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Za sposób wykraczający poza konieczny uznaje się każdy inny niż przewidziany do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru w tradycyjnym sklepie stacjonarnym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w przypadku dostarczania Towarów:

 

a. zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

c. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

e. zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

REKLAMACJE

 

1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 

2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@papugi.com.pl z dopiskiem  w temacie wiadomości: „reklamacja”, lub telefonicznie na numer telefonu podany na podstronie Kontakt. Klient dostarcza reklamowany towar na swój koszt i własne ryzyko po uzgodnieniu ze Sprzedawcą miejsca dostarczenia oraz dogodnego dla obu stron sposobu i terminu dostawy. Jest to uzasadnione gabarytami towaru i ewentualnymi przerwami urlopowymi Sprzedawcy. Prosimy o dostarczenie lub załączenie do przesyłki dowodu zakupu lub, w przypadku nie otrzymania go wraz z Towarem, Klient dołącza dowód zapłaty w postaci wydruku potwierdzenia przelewu.

 

5. W celu  umożliwienia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

 

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

 

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

WYMIANA TOWARÓW

 

1. W przypadku umowy zawartej na odległość Sprzedawca zastrzega w Umowie Sprzedaży możliwość dokonania wymiany zakupionego towaru na inny.

 

2. Możliwość wymiany towarów jest ograniczona do szelek i kołnierzy przeciw skubaniu. Jest ona uzasaniona wyłącznie wymianą na inny rozmiar tego samego towaru i jest realizowana tylko w wypadku dostępności danego rozmiaru.

 

3. Klient może zgłosić chęć wymiany towaru za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@papugi.com.pl z dopiskiem  w temacie wiadomości: „wymiana towaru”, lub telefonicznie na numer telefonu podany na podstronie Kontakt. Po uzgodnieniu wymiany ze Sprzedawcą Klient dostarcza towar do wymiany na swój koszt i własne ryzyko na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa. Klient odbiera wymieniony towar osobiście w Sklepie z Papugami w Warszawie, ul. Czerniakowska 149 lub pokrywa koszty wysyłki wymienianego towaru.