REGULAMIN SKLEPU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. DEFINICJE 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

- Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży; 

- Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu; 
 
- Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. 
 
- Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;
 
- Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 
- Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. Klient tworzy własne Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła.
 
- Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie oraz kosztów wysyłki, a także dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 
- Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
 
- Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.

 
- Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
 
- Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 

- Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://papugi.sklep.pl 
 
- Sprzedawca - firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie (04-809), ul. Trakt Napoleoński 44A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5211432199, REGON 011882342, nr rachunku bankowego 50 1020 5558 1111 1337 4920 0064, adres poczty elektronicznej: biuro@papugi.com.pl, tel. 880 658 740.

 
- Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

 

- Towar Outletowy - towar pochodzący z obrotu wtórnego, powystawowy, uszkodzony lub posiadający inne wady, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 
- Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
 
- Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
 
- Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

- Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;

- Zapowiedź - Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Zapowiedzi określony jest każdorazowo w karcie Towaru oznaczonego jako Zapowiedź. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia. 

 

§ 2. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Klient, umieszczając w ramach sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu sklepu udziela niniejszym sprzedawcy niewyłącznej, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

1. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.


2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta oraz dokonania zakupu w Sklepie. 

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

4. Sprzedawca udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności telefonicznie 880 658 740 oraz pod adresem e-mail: biuro@papugi.com.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.


§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
b. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
d. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 5.

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
b. dopasowywanie treści do zainteresowań danego Klienta;
c. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
d. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
e. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii złożonych przez niego Zamówień i zawartych Umów Sprzedaży oraz aktualnego stanu ich realizacji.


3. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 oraz usługi Newslettera opisanej w § 5 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.

7. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, 
w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; 
c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu; 
d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży. 

8. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; 
b. niepodejmowania działań takich jak: 
-  rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
-  podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
-  modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
-  nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
   

9. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez likwidację swojego Konta na platformie Sklepu lub kontakt ze Sprzedawcą.


10. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.


11. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 5. USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczanej przez Sklep bezpłatnej Usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:

a. udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub;
b. zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u w procesie rejestracji Konta Klienta lub,
c. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub
b. zgłoszenie takiego żądania do Biura Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter lub
c. zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.
  
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
§ 6. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość, tj. sieci Internet, w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.

 

3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji. Sprzedawca może też w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. 

4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

 

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):

a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
b. Zamówienie na Towary może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;
c. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności  lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; 
j. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail;
k. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w lit. j. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §7 ust. 1 lit. a Regulaminu pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności w terminie określonym w §7 ust. 3 Regulaminu.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.

 

4. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „W realizacji”. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą. Uprawnienie Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §12 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania  / zmiany Zamówienia.


5. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zmianę wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §12 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

 

6. Akceptując Regulamin, na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.), Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 

 

7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§ 7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a.  zwykłym przelewem bankowym, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

b. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego - z chwilą otrzymania potwierdzenia płatności;
c.  za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,


2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w Sklepie w zakładce Dostawa i Płatność http://papugi.sklep.pl/dostawa-i-platnosc

3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nie uiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 3 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

4. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia. 

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy, o którym mowa w §9) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.


6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów. 


§ 8. DOSTAWA TOWARU

1. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 

2. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski. Towary, posiadające opcję przesyłki poleconej Pocztą Polską mogą być wysyłane na terytorium Unii Europejskiej. Przed zamówieniem towaru z wysyłką na terytorium UE należy uzgodnić to najpierw ze Sprzedawcą drogą mailową na adres: biuro@papugi.com.pl

3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony telefonicznie lub mailowo do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „W realizacji”.

5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta zamówionego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi jest określony w ofercie każdego towaru (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

6. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

7. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są zakładce Dostawa i Płatność http://papugi.sklep.pl/dostawa-i-platnosc, przy każdym Towarze oraz w ramach formularza Zamówienia.

8. Klient jest zobowiązany zweryfikować w obecności kuriera stan przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzić protokół szkody w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.


§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, określone w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r..

 

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. lub naszego wzoru.  Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na piśmie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej: biuro@papugi.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie niezmienionym. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

 

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

7. Do zwracanego Towaru Klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu, a w przypadku nie otrzymania go wraz z Towarem, Klient dołącza dowód zapłaty w postaci wydruku potwierdzenia przelewu.

 

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar wraz z nieuszkodzonym opakowaniem lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Konsument ma obowiązek zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa.

 

11. W przypadku odesłania rzeczy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, zgodnie z zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Za sposób wykraczający poza konieczny uznaje się każdy inny niż przewidziany do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru w tradycyjnym sklepie stacjonarnym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w przypadku dostarczania Towarów:

 

a. zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

c. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

e. zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10. REKLAMACJE


1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 

2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

 

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi listownie na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@papugi.com.pl z dopiskiem  w temacie wiadomości: „reklamacja”, lub telefonicznie na numer telefonu podany na podstronie Kontakt. Klient dostarcza reklamowany towar na swój koszt i własne ryzyko po uzgodnieniu ze Sprzedawcą miejsca dostarczenia oraz dogodnego dla obu stron sposobu i terminu dostawy. Jest to uzasadnione gabarytami towaru i ewentualnymi przerwami urlopowymi Sprzedawcy. Prosimy o dostarczenie lub załączenie do przesyłki dowodu zakupu lub, w przypadku nie otrzymania go wraz z Towarem, Klient dołącza dowód zapłaty w postaci wydruku potwierdzenia przelewu.

 

5. W celu rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

 

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego Ceny

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

 

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 

8. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


10. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie. Reklamację usług składa na piśmie lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail, podając opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. 
 

§ 11. WYMIANA TOWARÓW

 

1. W przypadku umowy zawartej na odległość Sprzedawca zastrzega w Umowie Sprzedaży możliwość dokonania wymiany zakupionego towaru na inny.

 

2. Możliwość wymiany towarów jest ograniczona do szelek i kołnierzy przeciw skubaniu. Jest ona uzasaniona wyłącznie wymianą na inny rozmiar tego samego towaru i jest realizowana tylko w wypadku dostępności danego rozmiaru.

 

3. Klient może zgłosić chęć wymiany towaru za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@papugi.com.pl z dopiskiem  w temacie wiadomości: „wymiana towaru”, lub telefonicznie na numer telefonu podany na podstronie Kontakt. Po uzgodnieniu wymiany ze Sprzedawcą Klient dostarcza towar do wymiany na swój koszt i własne ryzyko na adres: Sklep z Papugami, ul. Czerniakowska 149, 00-453 Warszawa. Klient odbiera wymieniony towar osobiście w Sklepie z Papugami w Warszawie, ul. Czerniakowska 149 lub pokrywa koszty wysyłki wymienianego towaru.

 

§ 12. DANE OSOBOWE
 
1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie (04-809), ul. Trakt Napoleoński 44A, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5211432199, REGON 011882342, adres poczty elektronicznej: biuro@papugi.com.pl, tel. 880 658 740.


3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług i Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepie i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.

7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. 

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

9. Informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, na jakiej podstawie, w jaki sposób i w jakim celu to robimy oraz jakie uprawnienia przysługują w związku z tym naszym Klientom, zawarte zostały w Załączniku do Regulaminu zatytułowanym "Polityka Prywatności".
 
§ 12. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
-  decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
-  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana  względami technicznymi lub technologicznymi;

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu.


4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży. 


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

 

3. Klient, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z towarem lub usługą lub też do zwrócenia się z wnioskiem o podjęcie mediacji, jak również do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.


4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://papugi.sklep.pl/regulamin-sklepu , skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 

 

ZAŁĄCZNIK do Regulaminu Sklepu "Polityka prywatności"

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane naszych klientów w sposób transparentny i zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a także dbamy o to, aby przekazywać naszym klientom aktualne informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych. Niniejszą informacją pragniemy poinformować naszych Klientów, jakie rodzaje danych na ich temat gromadzimy, w jakim celu je wykorzystujemy oraz komu je udostępniamy, a także jakie przysługują im prawa.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się w całości z powyższym Regulaminem oraz niniejszą polityką prywatności serwisu. Ponadto udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu.

 

 

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych:

 

A) Dane kontaktowe – a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane potrzebne do logowania;

 

B) Informacje na temat produktów lub usług zakupionych przez Klientów;

 

C) Dane na temat zadowolenia Klientów oraz otrzymanych od nich informacji zwrotnych – a w szczególności wyniki ankiet badających zadowolenie konsumentów oraz proszących o informacje zwrotne;

 

D) Dane gromadzone przez nasz system w momencie odwiedzania naszej witryny przez Klientów ‒ a w szczególności dane gromadzone przez pliki cookie oraz inne dane gromadzone automatycznie w celu umożliwienia konsumentom korzystania z witryny (w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych itp.).

 

Sposoby pozyskiwania przez nas danych osobowych:

 

- od Klientów lub ich przedstawicieli w momencie odwiedzenia naszej witryny, aktywowania konta, zamówienia usługi, nabycia produktu, udziału w jednej z naszych kampanii, rozmowy telefonicznej;

- z mediów społecznościowych np. Facebooka w przypadku, gdy Klient skorzysta z Facebooka w celu ułatwienia logowania w naszej witrynie/aplikacji.

 

Zgoda Klienta

 

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz wykorzystywanie plików cookies i innych pokrewnych technologii wyrażasz całkowicie świadomie i dobrowolnie. Informujemy Cię jednocześnie, iż wyrażona zgoda może być przez Ciebie w dowolnym momencie cofnięta.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że ewentualne wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

Możesz odmówić udostępnienia nam określonych kategorii danych osobowych. Odmowa taka może jednak wpłynąć na naszą możliwość dostarczania Ci naszych usług i sprzedaży towarów.

 

Powody i podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych Klientów

 

1) Jako pomoc w rozwijaniu, testowaniu, doskonaleniu i modyfikowaniu naszych produktów i usług

- Kategorie informacji osobowych: C

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do doskonalenia i modyfikowania naszych produktów i usług.

 

2) W celu wysyłania Klientom informacji marketingowych

- Kategorie informacji osobowych: A i B

- Podstawa prawna: Zgoda lub słuszne prawo do wprowadzania naszych produktów i usług na rynek.

 

3) W celu dostarczenia Klientom produktów i usług, które zamówili

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy.

 

4) Przekazywanie Klientom powiadomień administracyjnych, a w szczególności wskazówek dla użytkowników dotyczących bezpieczeństwa produktów, usługi lub konta konsumenta oraz praw przysługujących Klientom w związku z zawieraniem przez nich umowy na odległość i w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem ich danych

- Kategorie informacji osobowych: A i B

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy i prawnie nałożonego obowiązku informacyjnego.

 

5) Realizacja reklamacji, zwrotów i wymiany towarów

- Kategorie informacji osobowych: A i B

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy

 

6) Komunikacja z Klientami w sprawie rozwiązywania problemów dotyczących produktu, usługi lub ich konta, oraz podobne czynności związane z obsługą klienta

- Kategorie informacji osobowych: A, B i C

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy lub inny słuszny cel, a w szczególności informowanie konsumentów o produktach, usługach lub ich kontach.

 

7) Wewnętrzne cele biznesowe, w tym bezpieczeństwo, analityka, audyty oraz na potrzeby naszych podstawowych czynności operacyjnych.

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C i D

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do ułatwienia oraz umożliwienia nam realizacji naszych wewnętrznych celów biznesowych.

 

8) Ocena informacji zwrotnych przekazywanych przez Klientów w momencie, gdy dokonują oni oceny naszych produktów lub usług.

- Kategorie informacji osobowych: A i C

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do poprawiania naszych produktów.

 

9) Zarządzanie i prowadzenie naszych witryn oraz aplikacji, w tym rejestracja online

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C i D

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy lub inne słuszne prawo, a w szczególności poprawianie doświadczenia użytkowników w trakcie ich interakcji z naszymi produktami i usługami.

 

10) W związku z planowaną lub rzeczywistą reorganizacją, połączeniem, przejęciem, sprzedażą, tworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa, cesją lub zbyciem w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub zapasów

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C i D

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do ułatwienia i/lub umożliwienia realizacji planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub innego zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów i zapasów.

 

Dane udostępnianie przez nas osobom trzecim

Aby móc realizować opisane powyżej cele przetwarzania danych, możemy udostępniać lub ujawniać dane osobowe Klientów:

 • w zakresie i celu wymaganym przez prawo, w celu wypełnienia wymogów postępowań sądowych i/lub w celu odpowiedzi na prośby i wnioski organów publicznych i rządowych;
 • usługodawcom i dostawcom, którym powierzyliśmy świadczenie usług i dostawę towarów w naszym imieniu, a także naszym partnerom;
 • stronie trzeciej w przypadku planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, tworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub zbycia w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów;
 • w celu wyegzekwowania zawartych umów;
 • w celu ochrony naszych praw.

Udostępniając dane osobowe stronie trzeciej, wymagamy, aby taka strona trzecia zobowiązała się chronić dane osobowe Klientów i postępować z nimi zgodnie z wszelkimi wymogami i zobowiązaniami prawnymi, regulacyjnymi i umownymi, lub z innymi przekazywanymi im przez nas instrukcjami i poleceniami.

Uprawnienia konsumentów w zakresie marketingu i informacji

Klientom przysługują określone uprawnienia w zakresie wyboru sposobu wykorzystania i udostępniania przez nas ich danych osobowych w celach marketingowych oraz innych podobnych celach. Informacje o naszych produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach będziemy Ci wysyłać tylko pod warunkiem uzyskania na to Twojej zgody. Wiadomości i powiadomienia mogą być wysyłane różnymi kanałami: mejlowo, telefonicznie, SMS-em, pocztowo, za pośrednictwem sieci społecznościowych. Pragniemy zapewnić naszym Klientom najlepsze, możliwe doświadczenia użytkownika, dlatego nasze wiadomości i powiadomienia mogą być indywidualnie dopasowywane do konkretnego Klienta w oparciu o zgromadzone jego dane oraz preferencje.

W przypadku gdy wymaga tego prawo, w pierwszej kolejności prosimy Klienta o udzielenie nam uprzedniej zgody. Klient może wycofać swoją zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych w dowolnym momencie. Przykładowo Klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji podaną w wiadomości lub logując się do swojego konta online w celu aktualizacji swoich preferencji marketingowych.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z otrzymywania wiadomości marketingowych, jego dane osobowe mogą nadal być wykorzystywane w innych celach opisanych w niniejszej Informacji, a w szczególności w celu komunikowania się z konsumentem w celach administracyjnych lub transakcyjnych, w ramach stosunku umownego łączącego Klienta z nami lub w przypadku, gdy wymaga tego prawo.

 

Prawa konsumentów wynikające z przepisów UE/EOG

W przypadku gdy Klient mieszka na terytorium UE/EOG lub jeżeli informacje osobowe Klienta są na innej podstawie przez nas przetwarzane na terytorium EU/EOG, Klientowi przysługuje prawo:

 1. żądania wglądu w swoje dane osobowe;
 2. korekty swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. żądania przekazania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie Klientowi lub innej organizacji (przenoszalność);
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Klienci pragnący zadać jakiekolwiek pytania odnośnie ww. praw lub chcący skorzystać z któregokolwiek z ww. praw mogą to zrobić pisemnie, telefonicznie lub mejlowo.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z ww. praw może wpłynąć ujemnie na naszą możliwość dostarczenia Klientom naszych produktów oraz zapewnienia pewnych funkcji lub usług.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych konsumentów

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa ochrony danych, w tym nakładamy na swoich usługodawców, partnerów biznesowych lub profesjonalnych doradców obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony informacji osobowych naszych Klientów.

 

Przechowywanie danych osobowych konsumentów

Przechowujemy informacje osobowe konsumentów przez okres wymagany przez prawo lub obowiązującą nas umowę. W przypadku braku wymogu prawnego, przechowujemy informacje o konsumentach jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone.

 

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Napoleoński 44a, NIP 521-143-21-99.

Klienci chcący skorzystać z praw przysługujących im jako osobom, których dane dotyczą, proszeni są o przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@papugi.com.pl

 

Aktualizacje niniejszej Informacji

Możemy aktualizować treść niniejszej informacji o ochronie danych osobowych naszych Klientów. Wszelkie zmiany treści niniejszej informacji wchodzą w życie w dniu ich opublikowania lub w innym terminie wymaganym przez prawo.

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 r.