Polityka prywatności

(załącznik do Regulaminu Sklepu)

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane naszych klientów w sposób transparentny i zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, a także dbamy o to, aby przekazywać naszym klientom aktualne informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych. Niniejszą informacją pragniemy poinformować naszych Klientów, jakie rodzaje danych na ich temat gromadzimy, w jakim celu je wykorzystujemy oraz komu je udostępniamy, a także jakie przysługują im prawa.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się w całości z Regulaminem oraz polityką prywatności serwisu. Ponadto udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu.

 

 

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych:

 

A) Dane kontaktowe – a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane potrzebne do logowania;

 

B) Informacje na temat produktów lub usług zakupionych przez Klientów;

 

C) Dane na temat zadowolenia Klientów oraz otrzymanych od nich informacji zwrotnych – a w szczególności wyniki ankiet badających zadowolenie konsumentów oraz proszących o informacje zwrotne;

 

D) Dane gromadzone przez nasz system w momencie odwiedzania naszej witryny przez Klientów ‒ a w szczególności dane gromadzone przez pliki cookie oraz inne dane gromadzone automatycznie w celu umożliwienia konsumentom korzystania z witryny (w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych itp.).

 

Sposoby pozyskiwania przez nas danych osobowych:

 

- od Klientów lub ich przedstawicieli w momencie odwiedzenia naszej witryny, aktywowania konta, zamówienia usługi, nabycia produktu, udziału w jednej z naszych kampanii, rozmowy telefonicznej;

- z mediów społecznościowych np. Facebooka w przypadku, gdy Klient skorzysta z Facebooka w celu ułatwienia logowania w naszej witrynie/aplikacji.

 

Zgoda Klienta

 

Zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz wykorzystywanie plików cookies i innych pokrewnych technologii wyrażasz całkowicie świadomie i dobrowolnie. Informujemy Cię jednocześnie, iż wyrażona zgoda może być przez Ciebie w dowolnym momencie cofnięta.

Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że ewentualne wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

 

Możesz odmówić udostępnienia nam określonych kategorii danych osobowych. Odmowa taka może jednak wpłynąć na naszą możliwość dostarczania Ci naszych usług i sprzedaży towarów.

 

Powody i podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych Klientów

 

1) Jako pomoc w rozwijaniu, testowaniu, doskonaleniu i modyfikowaniu naszych produktów i usług

- Kategorie informacji osobowych: C

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do doskonalenia i modyfikowania naszych produktów i usług.

 

2) W celu wysyłania Klientom informacji marketingowych

- Kategorie informacji osobowych: A i B

- Podstawa prawna: Zgoda lub słuszne prawo do wprowadzania naszych produktów i usług na rynek.

 

3) W celu dostarczenia Klientom produktów i usług, które zamówili

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy.

 

4) Przekazywanie Klientom powiadomień administracyjnych, a w szczególności wskazówek dla użytkowników dotyczących bezpieczeństwa produktów, usługi lub konta konsumenta oraz praw przysługujących Klientom w związku z zawieraniem przez nich umowy na odległość i w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem ich danych

- Kategorie informacji osobowych: A i B

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy i prawnie nałożonego obowiązku informacyjnego.

 

5) Realizacja reklamacji, zwrotów i wymiany towarów

- Kategorie informacji osobowych: A i B

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy

 

6) Komunikacja z Klientami w sprawie rozwiązywania problemów dotyczących produktu, usługi lub ich konta, oraz podobne czynności związane z obsługą klienta

- Kategorie informacji osobowych: A, B i C

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy lub inny słuszny cel, a w szczególności informowanie konsumentów o produktach, usługach lub ich kontach.

 

7) Wewnętrzne cele biznesowe, w tym bezpieczeństwo, analityka, audyty oraz na potrzeby naszych podstawowych czynności operacyjnych.

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C i D

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do ułatwienia oraz umożliwienia nam realizacji naszych wewnętrznych celów biznesowych.

 

8) Ocena informacji zwrotnych przekazywanych przez Klientów w momencie, gdy dokonują oni oceny naszych produktów lub usług.

- Kategorie informacji osobowych: A i C

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do poprawiania naszych produktów.

 

9) Zarządzanie i prowadzenie naszych witryn oraz aplikacji, w tym rejestracja online

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C i D

- Podstawa prawna: Wypełnianie postanowień umowy lub inne słuszne prawo, a w szczególności poprawianie doświadczenia użytkowników w trakcie ich interakcji z naszymi produktami i usługami.

 

10) W związku z planowaną lub rzeczywistą reorganizacją, połączeniem, przejęciem, sprzedażą, tworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa, cesją lub zbyciem w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów lub zapasów

- Kategorie informacji osobowych: A, B, C i D

- Podstawa prawna: Słuszne prawo do ułatwienia i/lub umożliwienia realizacji planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub innego zbycia całości lub części naszego przedsiębiorstwa, aktywów i zapasów.

 

Dane udostępnianie przez nas osobom trzecim

Aby móc realizować opisane powyżej cele przetwarzania danych, możemy udostępniać lub ujawniać dane osobowe Klientów:

 • w zakresie i celu wymaganym przez prawo, w celu wypełnienia wymogów postępowań sądowych i/lub w celu odpowiedzi na prośby i wnioski organów publicznych i rządowych;
 • usługodawcom i dostawcom, którym powierzyliśmy świadczenie usług i dostawę towarów w naszym imieniu, a także naszym partnerom;
 • stronie trzeciej w przypadku planowanej lub rzeczywistej reorganizacji, połączenia, przejęcia, sprzedaży, tworzenia wspólnego przedsiębiorstwa, cesji lub zbycia w inny sposób całości lub części naszego przedsiębiorstwa lub naszych aktywów;
 • w celu wyegzekwowania zawartych umów;
 • w celu ochrony naszych praw.

Udostępniając dane osobowe stronie trzeciej, wymagamy, aby taka strona trzecia zobowiązała się chronić dane osobowe Klientów i postępować z nimi zgodnie z wszelkimi wymogami i zobowiązaniami prawnymi, regulacyjnymi i umownymi, lub z innymi przekazywanymi im przez nas instrukcjami i poleceniami.

Uprawnienia konsumentów w zakresie marketingu i informacji

Klientom przysługują określone uprawnienia w zakresie wyboru sposobu wykorzystania i udostępniania przez nas ich danych osobowych w celach marketingowych oraz innych podobnych celach. Informacje o naszych produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach będziemy Ci wysyłać tylko pod warunkiem uzyskania na to Twojej zgody. Wiadomości i powiadomienia mogą być wysyłane różnymi kanałami: mejlowo, telefonicznie, SMS-em, pocztowo, za pośrednictwem sieci społecznościowych. Pragniemy zapewnić naszym Klientom najlepsze, możliwe doświadczenia użytkownika, dlatego nasze wiadomości i powiadomienia mogą być indywidualnie dopasowywane do konkretnego Klienta w oparciu o zgromadzone jego dane oraz preferencje.

W przypadku gdy wymaga tego prawo, w pierwszej kolejności prosimy Klienta o udzielenie nam uprzedniej zgody. Klient może wycofać swoją zgodę na przesyłanie mu informacji marketingowych w dowolnym momencie. Przykładowo Klient może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, postępując zgodnie z instrukcją rezygnacji podaną w wiadomości lub logując się do swojego konta online w celu aktualizacji swoich preferencji marketingowych.

W przypadku rezygnacji przez Klienta z otrzymywania wiadomości marketingowych, jego dane osobowe mogą nadal być wykorzystywane w innych celach opisanych w niniejszej Informacji, a w szczególności w celu komunikowania się z konsumentem w celach administracyjnych lub transakcyjnych, w ramach stosunku umownego łączącego Klienta z nami lub w przypadku, gdy wymaga tego prawo.

 

Prawa konsumentów wynikające z przepisów UE/EOG

W przypadku gdy Klient mieszka na terytorium UE/EOG lub jeżeli informacje osobowe Klienta są na innej podstawie przez nas przetwarzane na terytorium EU/EOG, Klientowi przysługuje prawo:

 1. żądania wglądu w swoje dane osobowe;
 2. korekty swoich danych osobowych;
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. żądania przekazania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie Klientowi lub innej organizacji (przenoszalność);
 6. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Klienci pragnący zadać jakiekolwiek pytania odnośnie ww. praw lub chcący skorzystać z któregokolwiek z ww. praw mogą to zrobić pisemnie, telefonicznie lub mejlowo.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z ww. praw może wpłynąć ujemnie na naszą możliwość dostarczenia Klientom naszych produktów oraz zapewnienia pewnych funkcji lub usług.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych konsumentów

Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującego prawa ochrony danych, w tym nakładamy na swoich usługodawców, partnerów biznesowych lub profesjonalnych doradców obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony informacji osobowych naszych Klientów.

 

Przechowywanie danych osobowych konsumentów

Przechowujemy informacje osobowe konsumentów przez okres wymagany przez prawo lub obowiązującą nas umowę. W przypadku braku wymogu prawnego, przechowujemy informacje o konsumentach jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone.

 

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Egzotyki z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Napoleoński 44a, NIP 521-143-21-99.

Klienci chcący skorzystać z praw przysługujących im jako osobom, których dane dotyczą, proszeni są o przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@papugi.com.pl

 

Aktualizacje niniejszej Informacji

Możemy aktualizować treść niniejszej informacji o ochronie danych osobowych naszych Klientów. Wszelkie zmiany treści niniejszej informacji wchodzą w życie w dniu ich opublikowania lub w innym terminie wymaganym przez prawo.

Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2018 r.